Algemene voorwaarden

E-mail: info@siemenbanga.nl
Website: www.bangapiramides.nl

Definities
1. Siemen Banga, eenmanszaak gevestigd te Leeuwarden onder KvK
nr. 68006217.
2. Klant: degene met wie Siemen Banga een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Siemen Banga en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon
handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,
werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of
producten door of namens Siemen Banga.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk
en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende
algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen
1. Alle prijzen die Siemen Banga hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en
exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en
reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders
overeengekomen.
2. Alle prijzen die Siemen Banga hanteert voor zijn producten en diensten, op
zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Siemen Banga te
allen tijde wijzigen. 
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan,
die Siemen Banga niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding
c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot
prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg
van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is
van een wettelijke regeling.
5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Siemen
Banga vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Siemen
Banga, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij
een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
7. Indien partijen voor een dienstverlening door Siemen Banga een totaalbedrag
zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn
overeengekomen.
8. Siemen Banga heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
9. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Siemen Banga prijsaanpassingen
meedelen aan de klant.
10. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Siemen Banga  op te
zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn
1. Siemen Banga mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot
50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 
2. Bij een consult dient de klant per contant of pin af te rekenen.
3. Siemen Banga behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te
stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor
het totale bedrag van de diensten of producten.

Betalingen en betalingstermijn
1. Producten worden direct (online) afgerekend.
2. Siemen Banga mag bij het aangaan van de overeenkomst betreffende een
dienst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
3. De klant moet facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Siemen
Banga betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of
op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat
betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de
laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
verzuim en in gebreke is, zonder dat Siemen Banga de klant een aanmaning
hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
5. Siemen Banga behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te
stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor
het totale bedrag van de dienst.

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Siemen
Banga gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-
handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor
handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in
verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt
gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke
incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Siemen
Banga. 
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding
voor buitengerechtelijke incassokosten. 
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Siemen Banga zijn verplichtingen
opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de
zijde van de klant, zijn de vorderingen van Siemen Banga op de klant
onmiddellijk opeisbaar. 
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst
door Siemen Banga, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs
aan Siemen Banga te betalen.

Recht van reclame 
1. Zodra de klant in verzuim is, is Siemen Banga gerechtigd het recht van
reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde
producten.
2. Siemen Banga roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke
of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame,
dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te
retourneren aan Siemen Banga, tenzij partijen hierover andere afspraken
maken. 
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor
rekening van de klant.

Herroepingsrecht 
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14
dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 het product niet is gebruikt
 Het geen geopende verpakkingen zijn
 de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden
uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant
uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
o op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft
ontvangen van 1 bestelling
o zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft
gesloten
o zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet
gaat afnemen

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken
via info@siemenbanga.nl,
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar
maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Siemen Banga, bij
gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Verzendkosten 
1. De verzendkosten bedragen voor een pakket via PostNL €7,65.

Vergoeding retourkosten 
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige
bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de
volledige bestelling voor rekening van de consument. 

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de
nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te
schorten. 

Retentierecht 
1. Siemen Banga kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval
producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog
openstaande rekeningen ten aanzien van Siemen Banga heeft voldaan, tenzij
de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten
waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Siemen Banga.
3. Siemen Banga is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant
mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld
aan Siemen Banga te verrekenen met een vordering op Siemen Banga. 

Eigendomsvoorbehoud 
1. Siemen Banga blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant
volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien
van Siemen Banga op grond van wat voor met Siemen Banga gesloten
overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het
tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan Siemen Banga zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud
en de zaken terugnemen. 
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten
niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
4. Indien Siemen Banga een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt
de overeenkomst als ontbonden en heeft Siemen Banga het recht om
schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Siemen Banga, tenzij partijen anders zijn
overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant
aangegeven adres. 
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan,
heeft Siemen Banga het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het
overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de
klant een verlate levering niet aan Siemen Banga kan tegenwerpen.

Levertijd 
1. De door Siemen Banga opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant
bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding,
tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische)
bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een
(elektronische) bevestiging heeft gekregen van Siemen Banga.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op
schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden,
tenzij Siemen Banga niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn
aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan
dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de
expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke
waarvan Siemen Banga niet aansprakelijk kan worden gehouden voor
eventuele schade.

Garantie
1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn
aangegaan, bevat deze voor Siemen Banga enkel een 
inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 
2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op
defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of
materiaal. 
3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade
ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het
product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer
de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het
voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op
het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in

de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve
van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen 
1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
 ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de
originele factuur
het product is nog niet gebruikt

Uitvoering van de overeenkomst 
1. Siemen Banga voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
2. Siemen Banga heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening
(gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na
schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door
de klant. 
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Siemen Banga tijdig kan
beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Siemen Banga tijdig kan
beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit
voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant 
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de
correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op
gewenste wijze beschikbaar aan Siemen Banga.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter
beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze
van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet
anders voortvloeit. 
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Siemen Banga de
betreffende bescheiden. 
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Siemen Banga
redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en
loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen
de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de
klant.

Vrijwaring
De klant vrijwaart Siemen Banga tegen alle aanspraken van derden die verband
houden met de door Siemen Banga geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een door Siemen Banga geleverd product of verleende dienst
zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de
klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de
klant Siemen Banga daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen
1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
3. Consumenten dienen Siemen Banga uiterlijk binnen 2 maanden na
constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming, zodat Siemen Banga in staat is hierop adequaat te reageren. 
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een
overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in
ieder geval niet toe leiden dat Siemen Banga gehouden kan worden om
andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
7. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van Siemen Banga,
deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan Siemen Banga en zullen
partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.
8. Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan
de klant een klacht indienen bij Wkkgz.

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Siemen
Banga.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Siemen
Banga ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Aansprakelijkheid Siemen Banga
1. Siemen Banga is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt
indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste
roekeloosheid.
2. Indien Siemen Banga aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts
aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de
uitvoering van een overeenkomst.
3. Siemen Banga is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Siemen Banga aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot
het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering
wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid
beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of
in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en
kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Siemen Banga vervalt in elk geval
12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect
voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het
Burgerlijk Wetboek. 
Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Siemen
Banga toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij
deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de
ontbinding niet rechtvaardigt. 
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Siemen Banga niet blijvend of
tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Siemen Banga
in verzuim is. 
3. Siemen Banga heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden,
indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet
tijdig nakomt, dan wel indien Siemen Banga kennis heeft genomen van
omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn
verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een
tekortkoming van Siemen Banga in de nakoming van enige verplichting ten
aanzien van de klant niet aan Siemen Banga kan worden toegerekend in een
van de wil van Siemen Banga onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming
van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt
verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet
van Siemen Banga kan worden verlangd. 
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend
– gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen,
etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere
derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en
telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen,
onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen. 
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Siemen Banga 1 of meer
verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen
opgeschort totdat Siemen Banga er weer aan kan voldoen. 

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen
heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of
gedeeltelijk ontbinden. 
5. Siemen Banga is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding
verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig
voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het
nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen
tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een
fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden
1. Siemen Banga is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te
vullen. 
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden
doorgevoerd. 
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Siemen Banga zoveel mogelijk vooraf met
de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene
voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan
derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke
instemming van Siemen Banga. 
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals
bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig
of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze
voorwaarden niet aan. 
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door
een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Siemen Banga bij het
opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing. 
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Siemen Banga is
gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te
nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend
anders voorschrijft.

Opgesteld op 08 mei 2023.